Minh bạch

Giá chứng chỉ quỹ luôn được công bố trên website của WMC GROUP và báo cáo hàng tuần cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN).

 

UBCKNN luôn giám sát chặt chẽ các Quỹ mở WMC GROUP để đảm bảo an toàn cho Quý khách.


Tỉ suất lợi nhuận Quỹ mở thay đổi hàng năm tùy theo kết quả đầu tư của Quỹ. Đầu tư Quỹ mở có thể có các rủi ro thị trường nên bạn cần đọc kỹ các tài liệu về Quỹ mở.