Tư vấn đầu tư
Tư vấn đầu tư
Tư vấn đầu tư là quá trình cung cấp thông tin, chuyên môn và khuyến nghị cho các cá nhân, tổ chức hoặc công ty về cách đầu tư tiền, tài sản của họ.