Phương thức đầu tư
Phương thức đầu tư
Thiết lập, quản lý và theo dõi danh mục đầu tư là một quá trình liên tục khi triển khai dịch vụ quản lý danh mục.
Thiết lập, quản lý và theo dõi danh mục đầu tư là một quá trình liên tục khi triển khai dịch vụ quản lý danh mục, gồm 4 bước:
1. Xác định kế hoạch đầu tư
2. Đưa ra giải pháp đầu tư cụ thể
3. Tiến hành đầu tư
4. Giám sát, xem xét, kiểm tra