Quản lý tài sản ủy thác toàn bộ
Quản lý tài sản ủy thác toàn bộ
Tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của từng doanh nghiệp hoặc cá nhân, WMC GROUP sẽ tư vấn loại danh mục phù hợp với từng mục tiêu đầu tư khác nhau.
Quản lý tài sản đầu tư vào danh mục chứng khoán là dịch vụ mà WMC GROUP sẽ cung cấp việc quản lý đầu tư vào các danh mục đầu tư hỗn hợp bao gồm cổ phiếu và trái phiếu. Tỷ lệ phân bổ tài sản vào các loại chứng khoán trong danh mục sẽ phụ thuộc vào mức độ chấp thuận rủi ro và mục tiêu đầu tư của khách hàng. Danh mục được hình thành từ dịch vụ này đáp ứng đa dạng các nhu cầu khác nhau của khách hàng từ việc đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận tới việc hình thành một danh mục mang lại thu nhập ổn định, lâu dài.
 
Tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của từng doanh nghiệp hoặc cá nhân, WMC GROUP sẽ tư vấn loại danh mục phù hợp với từng mục tiêu đầu tư khác nhau. Dưới đây là một số danh mục điển hình mà chúng tôi đã triển khai, tuy nhiên, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của nhà đầu tư, các danh mục có thể điều chỉnh nhằm đáp ứng mục tiêu đầu tư một cách hiệu quả nhất.
 
 
Danh mục Tối đa tăng trưởng giá Tăng trưởng giá Tăng trưởng giá và lợi nhuận An toàn và lợi nhuận Tối đa an toàn
Mục tiêu đầu tư Tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc tăng giá của các cổ phiếu trong danh mục. Hướng tới việc tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc tăng giá của cổ phiếu nắm giữ, đồng thời hướng tới việc thu được lợi tức và trái tức của các khoản đầu tư. Hướng tới thu nhập cân bằng giữa lợi tức và trái tức với lợi nhuận thu được từ tăng giá chứng khoán đầu tư. Thu nhập chính xuất phát từ lợi tức của các khoản đầu tư bên cạnh mục tiêu về an toàn vốn. Đảm bảo an toàn vốn là mục tiêu hàng đầu bên cạnh việc thu lợi nhuận cao hơn mức tiền gửi ngân hàng.
Mức chấp nhận rủi ro tối đa (% vốn ủy thác) 30% 20% 15% 5% 0%
 
Các loại chứng khoán trong danh mục có thể bao gồm:
  • Các cổ phiếu của các công ty niêm yết hoặc chưa niêm yết, và các công ty tư nhân
  • Các trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty với kỳ hạn phù hợp.
  • Các công cụ tiền tệ khác bao gồm việc gửi tiền ngân hàng, mua các loại kỳ phiếu và công cụ huy động vốn khác do các ngân hàng phát hành với thời hạn phù hợp.
  • Bất động sản hoặc các loại hình đầu tư trực tiếp khác.
 
Việc kết hợp các loại tài sản có mức độ rủi ro khác nhau trong danh mục đầu tư sẽ làm giảm mức độ rủi ro của danh mục so với việc đầu tư toàn bộ vào tài sản là cổ phiếu các công ty. Thời hạn đầu tư tối thiểu cho dịch vụ này là từ 1 đến 5 năm tùy theo từng loại danh mục đầu tư và nhà đầu tư chọn.
 
 
Quản lý tài sản đầu tư vào trái phiếu chuyên biệt
Với dịch vụ này, WMC GROUP sẽ thực hiện đầu tư tài sản của nhà đầu tư vào các trái phiếu bao gồm trái phiếu công ty và trái phiếu chính phủ. Tùy vào mục tiêu đầu tư, các chiến lược đầu tư như mua để nắm giữ, mua để bán sẽ được áp dụng một cách linh hoạt. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu về việc quản lý cân bằng giữa tài sản và công nợ.
 
 
Quản lý tài sản đầu tư vốn cổ phần tư nhân
Với sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam, các hoạt động đầu tư vốn cổ phần tư nhân đã hoạt động sôi động đáng kể từ những năm 2006 tới nay và là kênh đầu tư có tính hấp dẫn cao đối với các nhà đầu tư. Với dịch vụ này chúng tôi sẽ cung cấp việc đầu tư vào các doanh nghiệp dưới hình thức đầu tư cổ phần trực tiếp cho khách hàng.
 
Chúng tôi sẽ triển khai dịch vụ này với việc tận dụng kỹ năng và kinh nghiệm của nhóm chuyên trách về đầu tư vốn cổ phần tư nhân.