Uỷ thác đầu tư
Uỷ thác đầu tư
Uỷ thác đầu tư sẽ nhân danh và thực hiện một số hoạt động trong phạm vi ủy thác, bên ủy thác chịu mọi rủi ro, bên nhận ủy thác được hưởng phí ủy thác